BESTÄLL OFFERT
08-12454845

INFO / RESEVILLKOR

Här hittar du all viktig och praktisk information

INFO / RESEVILLKOR

Viktig information

Praktisk information

GENERELLA VILLKOR

Villkoren gäller vid köp av paketresor samt vid köp av flygbiljetter, hotellboende och andra turistrelaterade tjänster (köpta fristående) från en resekonsult hos USATOURS.dk ApS (hädanefter “USATOURS”).

Med paketresa avses en kombination av minst två av följande punkter, försåvitt att de av USATOURS erbjuds tillsammans eller har erbjudits i förväg och säljes tillsammans, och försåvitt att den samlade tjänsten har en varaktighet på över 24 timmar eller omfattar övernattning

  • Transport
  • Inkvartering,
  • Annan turistrelaterad tjänst, som inte direkt är knuten till transport eller inkvartering, men som utgör en väsentlig del av paketresan.

USATOURS.dk ApS är tekniska arrangör, som fungerar som arrangör avseende den danska paketreselagen (pakkerejseloven på danska) vid försäljning av paketresor.

1. Ingående av avtal
USATOURS är bara bundet av ett utskickat erbjudande fram till den uppgivna tidsbegränsningen. Avtalsförhållandet mellan kunden och USATOURS är bindande vid kundens muntliga eller skriftliga godkännande av erbjudandet. Priserna i erbjudandet kan endast garanteras vid tidsenlig betalning. Kunden förpliktigar sig, vid accepterande av resan, till att betala dess fulla pris oavsett om resan avbeställs eller genomförs.

2. Pris
Resans pris omfattar flygbiljetter t/r inklusive alla skatter och avgifter, och/eller ett önskat antal nätter i den valda rumstypen på det valda hotellet samt avgift till den i Danmark lagstadgade Resegarantifonden (Rejsegarantifond på danska), försåvitt inget annat har angetts i erbjudandet. Frukost, parkering och transport mellan flygplats och hotell ingår inte i priset, om inte annat har angetts. På hotell i USA kan det förekomma en så kallad ”Resort Fee”, om inte annat har avtalats ingår ”Resort Fee” inte i priset.

3. Betalning
Vid godkännande av erbjudandet ska den avtalade depositionsavgiften samt eventuell försäkringspremie för avbeställningsskydd och reseförsäkring betalas till USATOURS, om inte annat har avtalats. Senast 60 dagar före avresa ska slutbetalningen vara betald till USATOURS. Vid köp av en paketresa, flygbiljett, hotellvistelse och så vidare med avresa inom två månader efter köpet, ska resans fulla pris samt eventuell premie för avbeställningsskydd och reseförsäkring betalas direkt. Biljetter och övriga resedokument kommer att skickas via epost senast 14 dagar före avresan.

4. Prisändringar efter ingått avtal
USATours har valt att inte utnyttja möjligheten att höja det avtalade priset vid ändringar i de valutakurser som används vid beräkningen av det avtalade priset för resan.

5. Kundens möjligheter till ändringar
Paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelser och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) kan ändras senast 60 dagar innan avresa mot en expeditionsavgift motsvarande 500 DKK per person, om den av kunden önskade ändringen är möjlig, om inte annat har avtalats. Ändringar senare än 60 dagar före avresa följer reglerna för avbeställning i punkt 6 nedan.

USATOURS har ingen ändringsrätt avseende de använda flygbolagen, och flygbiljetter kan därför aldrig ändras av kunden. Detta gäller såväl flygbiljetter som är köpta för sig, som flygbiljetter som är en del av en paketresa.

Försåvitt USATOURS ändringsrätt hos tredje part (hotell med mer) är mer begränsad än vad som här har angivits, begränsas kundens ändringsrätt ytterligare i enlighet med detta.

6. Kundens möjlighet till avbeställning
Kunden har möjlighet att avbeställa sin paketresa enligt nedanstående betingelser. För att avbeställa skal ett skriftligt intyg på detta sändas till USATOURS.

  • Vid avbeställning efter betalning av handpenningen går handpenningen förlorad

  • Vid avbeställning efter resans förfallodatum går hela resans pris förlorat

Försåvitt USATOURS avbeställningsrätt avseende tredje part (hotell och liknande) är mer begränsad, begränsas kundens avbeställningsrätt ytterligare i enlighet med detta.

USATOURS har ingen avbeställningsrätt avseende de använda flygbolagen, och flygbiljetter kan därför aldrig avbeställas av kunden. Detta gäller både flygbiljetter köpta fristående, och flygbiljetter som är en del av en paketresa.

Paketresor kan vidare avbeställas, om det sker inom en tidsrymd om 14 dagar före paketresans påbörjande för resmålet, eller att det i omedelbar närhet av detta förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller andra härmed jämförbara händelser, om inte kunden vid ingåendet av avtalet kände till den pågående händelsen eller händelsen var allmänt känd.

USATOURS rekommenderar alltid att man har en giltig avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkring kan köpas via USATOURS vid beställning av resa till 6% av resans pris.

7. USATOURS möjlighet till ändringar och inställande av resa
Om en paketresa ändras eller ställs in före resans påbörjande, kommer kunden fortast möjligt att få besked härom. Om USATOURS ställer in en paketresa, utan att detta beror på kunden, eller om kunden inte vill delta i resan som en följd av väsentliga ändringar, har kunden rätt att häva avtalet och få återbetalt samtliga belopp som har betalats i samband med avtalet, eller att deltaga i en annan resa efter eget val, försåvitt USATOURS utan oproportionerliga omkostnader eller förluster kan erbjuda detta, se danska paketreselagen (pakkerejseloven) §16.

I alla andra tillfällen än vid köp av paketresor (flygbiljetter, hotellvistelser och andra turistmässiga tjänster köpta fristående) agerar USATOURS ensamt som agent för de anförda flygbolagen, hotellen och så vidare, och USATOURS ansvarar därför inte för förseningar, ändringar, inställda avgångar eller liknande, och kunden hänvisas vända sig direkt till flygbolag, hotell med mer.

8. Kundens förpliktelser
Kunden är inom kort efter mottagandet av resedokument skyldig att kontrollera riktigheten i uppgifterna i resedokumenten, vilket bland annat innebär att för- och efternamn är korrekt och stämmer överens med det i passet angivna namnet. Felaktigt angivet namn kan leda till avvisning vid check-in på flygplatsen eller vid gränsen från/till Sverige. USATOURS ikläder sig inget ansvar för de följder felaktiga uppgifter kan medföra.

Kunden ansvarar ensam för förhållande gällande pass, visum, ESTA-godkännande, hälsomässiga förhållanden, vaccinationer med mer som ska vara uppfyllda innan resan kan genomföras. Om en resa inte genomförs på grund av saknade resedokument, giltigt pass, nödvändigt visum, ESTA-godkännande, vaccinationsattester med mer, har USATOURS rätt att tillgodoräkna sig hela priset, och kunden kan inte kräva återbetalning för de outnyttjade tjänsterna eller ersättning. Det samma gäller om kunden uteblir från en resa, eller på annat sätt underlåter att utnyttja de tjänster som är beställda.

9. Pass, visum, vaccinationer et. c.
Alla resande till USA ska göra en ESTA-registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ senast 72 timmar före inresan i USA. Alla barn ska ha eget pass för inresa i USA. Passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter ankomsten till USA, och för resande med pass som inte är utställt i EU krävs visum. Alla resande som har blivit dömda i det amerikanska rättssystemet, måste ansöka om visum.

Ovanstående uppgifter gäller för resande med svenskt pass. Om den resande inte har svenskt pass, måste detta uppges till USATOURS vid beställningen, så att USATOURS kan vägleda kunden och i övrigt hänvisa denne till att själv söka information om de för resan nödvändiga formaliteterna hos sitt lands ambassad, konsulat samt tillbörlig vaccinationsgivare. Om köparen underlåter att informera USATOURS om detta, ansvarar USATOURS inte för de följder eventuellt saknade inresedokument, vaccinationer med mer kan medföra för den resande.

10. Reseförsäkring och avbeställningsskydd
USATOURS rekommenderar, att kunden skaffar ett avbeställningsskydd, som täcker vid sjukdom och dylikt. Avbeställningsskydd kan beställas genom USATOURS i samarbete med Europeiska Reseförsäkringen eller Gouda Reseförsäkring senast vid beställningen av resan. Villkoren för avbeställningsskyddet framgår av försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Den vanliga svenska sjukförsäkringen täcker inte utanför Europa. USATOURS rekommenderar att kunden tecknar en reseförsäkring, som täcker till exempel utgifter för läkarbehandling, anhörigs resa till- eller hemtransport av försäkringstagare, ersättningsresa, stulet eller skadat bagage, försenat bagage, hemkallning, evakuering med mer. Reseförsäkring kan beställas genom USATOURS i samarbete med Europeiska Reseförsäkringen eller Gouda Reseförsäkring. Villkoren för reseförsäkringen framgår av försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

11. Flygtider på reseplan och biljett
De i biljetten och resplanen angivna tiderna är alltid lokala tider. Efter utskickandet av flygbiljetter och reseplan kan det förekomma tidsändringar, och kunden ska därför alltid kontrollera avgångstiderna-/platserna.

12. Check-in-tid
Check-in tid framgår av resplanen. Dock rekommenderas att kunden redan vid ankomst till bestämd flygplats undersöker de aktuella check-in-tiderna för hemresan/vidareresan. För Atlant-resor är check-in alltid minst två timmar före avgång.

13. Reklamation
Reklamation gällande brister, inställningar, ändringar och dylikt vid en paketresa skall inom rimlig tid framläggas av kunden till USATOURS, flygbolaget, hotellet och så vidare. Om inte detta är fallet förlorar kunden rätten att åberopa bristen, inställandet, ändringen med mer och göra krav gällande, försåvitt inte USATOURS har handlat i strid med vanlig hederlighet eller är grovt oaktsamt. Om en brist avhjälps inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentligt men för kunden, kan kunden inte kräva prisnedsättning eller häva avtalet.

Reklamationer skall vid alla andra tillfällen (flygbiljetter, hotellvistelser, andra turistmässiga tjänster med mer köpt fristående) framläggas direkt till flygbolaget, hotellet med mer, då USATOURS ensamt agerar som agent för de angivna flygbolagen, hotellen med mer, och inte ansvarar för brister, inställningar, ändringar med mer.

14. USATOURS ansvar
USATOURS ansvar gentemot kunden är begränsat till de ersättningsbelopp som har fastställts i de internationella konventionerna, till exempel Warszawa-konventionen om international befordran med flyg och Aten-konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras bagage.

USATOURS är aldrig ersättningsskyldigt för förlust som följd av inställningar, ändringar, brister och liknande, när

inställningen beror på att antalet anmälda till en paketresa är färre än ett i avtalet angivet minimum, och skriftligt meddelande härom har nått kunden inom en i avtalet angiven tidsfrist,
inställandet eller bristen på fullföljande beror på kundens egna förhållanden,
inställandet, bristen på fullföljande eller allmänna bristen beror på en ovidkommande tredje part och inte med skälig aktsamhet kunde ha förutsetts vid ingåendet av avtalet eller hade kunnat avvärjas eller undvikas av USATOURS eller någon USATOURS ansvarar för, eller
inställandet, bristen på fullföljande eller den allmänna bristen beror på yttre omständigheter som USATOURS eller någon USATOURS ansvarar för, inte med skälig aktsamhet kunde ha förutsett vid ingåendet av avtalet eller ha kunnat avvärjas eller undvikas.
Vid alla andra tillfällen än vid paketresor (flygbiljetter, hotellvistelser och andra turistmässiga tjänster köpta fristående), agerar USATOURS ensamt som agent för de anförda flygbolagen, hotellen med mer, och USATOURS är därför inte ersättningsskyldigt för förseningar, ändringar, inställningar, brister eller liknande, och kunden hänvisas vända sig direkt till flygbolaget, hotellet och så vidare.

15. Bagageförvaring
Förvaring av bagage i hotellets bagageförvaringsrum är alltid på eget ansvar. Skadat eller förlorat bagage ersätts inte av USATOURS.

16. Övriga villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

17. Tvister
Om en tvist inte kan lösas mellan parterna, kan kunden begära prövning vid den danska besvärsnämnden för paketresor, Pakkerejse-Ankenævnet, med adress Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

18. Tillämplig lag och tvistelösning
Varje krav mot USATOURS behandlas enligt dansk rätt vid Köpenhamns lokala domstol (Københavns byret på danska).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.